top of page

קבוצות "קידום כישורי למידה" בבית הספר

עבודה בקבוצות קטנות (עד חמישה ילדים) במרחב בית הספר במקום נפרד
ושקט ובו נעשית עבודה ממוקדת לשיפור כישורי הלמידה, הטמעה והתאמה
של אסטרטגיות למידה יעילות, צמצום פערים, והעלאת הביטחון העצמי של הילד בעצמו וביכולותיו.

איתור הילדים בקבוצות אלה מתבצע על ידי מחנכות הכיתות כשהקבוצות מורכבות מילדים המאובחנים עם הפרעת קשב/לקויות למידה או ילדים שלא אובחנו בדבר אך מבטאים קשיים שונים בלימודים (כמו רכישת קריאה, הבנת הנקרא, קשיים בשליפה וכו')


לפרטים והרשמה לסדנת קישורים לחצו כאן
bottom of page